محافظ های سه فاز در دو نوع 25 آمپر و 50 آمپر می باشد