محافظ های سه فاز که کلیه بار سه فاز منزل را بر عهده دارد در دونوع ارائه میگردد: سه فاز 25 آمپر و سه فاز 50 آمپر

  • محافظ سه فاز 25 آمپر مناسب برای سه کولر و تمام وسایل برقی می باشد
  • محافظ سه فاز 50 آمپر مناسب برای شش کولر و تمام وسایل برقی می باشد